Všeobecné smluvní podmínky společnosti Ultra Adventures s.r.o. se sídlem Revoluční 12B, Šumperk 787 01, IČO: 04201442 (dále jen „Poskytovatel“) pro pronájem GPS trackerů a poskytování služeb v oblasti zajištění GPS sledování

I. Vymezení pojmů

1. „VSP“ se nadále rozumí tyto Všeobecné smluvní podmínky
2. „Poskytovatel“ se rozumí společnost Ultra Adventures s.r.o. se sídlem Revoluční 12B, Šumperk 78701, IČO: 04201442
3. „Objednatelem“ se rozumí konkrétní zájemce o poskytnutí služeb, který odeslal závaznou objednávku na webu služby FollowMe nebo emailem.
4. „Závodem“ se rozumí závody všech kategorií účastníků uskutečněné v rámci jediné pořadatelem specifikované akce konané zpravidla v rámci jednoho dne nebo dvou po sobě jdoucích dnů s tím, že v rámci žádné kategorie během takové akce nebudou konány pod stejným označením dva závody
5. „Objednávkou“ se rozumí každá objednávka odeslaná objednatelem zhotoviteli a potvrzená
Zhotovitelem bez ohledu na formu.
6. „Tuzemsko“ – pro potřeby tohoto dokumentu Tuzemsko zahrnuje ČR i SR.
7. „GSM tracker/y“ označuje hardware zajišťující sledování účastníků a k přenosu dat využívající mobilní telefonní datovou síť.
8. „Satelitní tracker/y“ označuje hardware zajišťující sledování účastníků a k přenosu dat využívající satelitní síť Iridium.

II. Předmět plnění

1. Předmět plnění je pronájem zařízení k zajištění GPS sledování – tzv. GPS trackerů.
2. Součástí plnění je rovněž provoz internetové aplikace, kde je toto GPS sledování realizováno.
3. V objednávce jsou specifikovány základní údaje – především počet objednaných trackerů a doba pronájmu.

III. Povinnosti Objednatele

1. Objednatel v dostatečném předstihu odešle objednávku, která se po potvrzení stává závaznou.
závaznou. Objednatel ve sjednaném čase převezme pronajímaná zařízení od Poskytovatele a po skončení akce je v řádném termínu zpět předá Poskytovateli.
2. Objednatel je při provozu GPS trackerů povinen se řídit pokyny dodavatele.
3. Objednavatel je povinen poskytnout součinnost a zajistit potřebné zázemí pro bezproblémový chod služby, např. internetové připojení v místě Závodu, připojení k elektrické síti, místo ve stanu, kde probíhá registrace, místo pro parkování, ubytování atd. Přesné parametry jsou součástí potvrzení objednávky.
4. Pro běžné víkendové pronájmy – trackery musí být zpět u Poskytovatele do úterý následujícího po víkendu. O státních svátcích může být dohodnuto jinak.
5. U pronájmů pro jiné než víkendové akce bude datum a čas, do kdy musí být trackery doručeny na adresu Poskytovatele, uveden v objednávce nebo jejím potvrzení.
6. Pro závody v tuzemsku Objednatel trackery odešle jednou z uvedených služeb – PPL, DPD, GLS nebo Českou Poštou. V případě odeslání službou České Pošty je poskytovatel povinen použít službu EMS. Doporučené termíny nejpozdějšího odeslání jsou pondělí 12:00. V případě České pošty konec otevírací doby v pondělí. Splnění těchto lhůt Objednatele nezbavuje odpovědnosti povinnosti včasného dodání trackerů a zodpovědnosti stanovené v části V těchto VSP.

IV. Povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli GPS trackery, dle technických specifikací, v množství a termínu sjednaném v objednávce.
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout plně funkční trackery ve smluveném množství po smluvenou dobu.

V. Odpovědnost Objednatele

1. Za sledování trackerů během pronájmu je odpovědný Objednatel, včetně zkušebních půjček. Je odpovědností Objednatele sledovat a získat zpět všechny trackery, které si závodníci odnesou domů, nikoli Poskytovatele.
2. Objednatel je odpovědný za odeslání nebo osobní doručení trackerů zpět na adresu Poskytovatele.
3. Objednatel je zodpovědný za trackery až do okamžiku doručení trackerů zpět na adresu Poskytovatele.
4. Poskytovatel neposkytuje pro trackery žádné pojištění. Zřízení pojištění je věcí Objednatele.

VI. Odpovědnost Poskytovatele

1. Pro závody v Tuzemsku jsou trackery Poskytovatelem odeslány službou PPL nebo Česká Pošta pro Závody v Tuzemsku. Pro Závody v zahraničí jsou trackery zasílány službou DHL. V některých případech Poskytovatel předá trackery osobně. Pro závody v Tuzemsku je Poskytovatel zodpovědný za trackery až do okamžiku jejich převzetí Objednatelem.
2. Do zahraničí jsou trackery zasílány pouze na adresu, kde má zákazník kancelář / zastoupení po celou pracovní dobu, obvykle prostřednictvím služby DHL. Nájemce je zodpovědný za trackery od jejich převzetí zásilkovou službou (DHL) až do jejich návratu na adresu Poskytovatele. Poskytovatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo poplatky vzniklé zahraničním celními nebo vládními nařízeními.
3. Zobrazení sledovací webové stránky a používání oblasti online správy Poskytovatel vyžaduje připojení k internetu přes Wi-Fi nebo širokopásmové připojení. Společnost Poskytovatel nemůže být kdykoli zodpovědná za poskytování těchto služeb v určité oblasti nebo jejich selhání.
4. Poskytovatel se maximálně snaží zajistit 99,9% dostupnost našich webových služeb, tyto jsou poskytovány třetí stranou a nemůžeme nést odpovědnost za selhání těchto služeb. Je v našem zájmu zajistit, aby služba byla poskytnuta co nejrychleji.

VII. Platební podmínky

1. Po Závodě bude Objednateli zaslána faktura se splatností 14 dní.
2. V případě objednávky s hodnotou vyšší než 20 000 Kč bez DPH nebo při použití satelitních trackerů bez ohledu na výši objednávky, může Poskytovatel požadovat zálohovou platbu ve výši 50 procent hodnoty objednávky.
3. Zrušení pronájmu – potvrzením objednávky se pronájem stává závazný. Pokud rezervaci zrušíte v době kratší než 30 dnů do data zahájení akce, bude vystaveno 50 % faktury za pronájem. Méně než 14 dní – za pronájem bude vystaveno 100 % faktury.
4. Při pronájmu satelitních trackerů může Poskytovatel požadovat vratnou zálohu (kauci) za zapůjčení zařízení. Podrobnosti budou upřesněny v objednávce.
5. Faktura bude odeslána elektronicky na emailovou adresu, ze které byla odeslána objednávka.

VIII. Sankce a odstoupení od smlouvy

1. Pozdní vrácení. Za pozdní vrácení je účtován poplatek za každý den zpoždění za každý tracker v. Pro GSM trackery tento poplatek činí 50 Kč + DPH za tracker a den, pro satelitní trackery tento poplatek činí 200 Kč + DPH za tracker a den. Pozdní doručení zač9ná na konci dne očekávaného vrácení. Poplatky z prodlení jsou nevratné. Např.: Po víkendovém pronájmu vrácení ve středu znamenalo 1 den zpoždění za každý tracker.
2. Aktuální cena za náhradní tracker je 3000 Kč + DPH za GSM tracker, 8000 Kč + DPH za satelitní tracker. V tom je zahrnut potřebný hardware a správa. Tato částka je splatná, pokud není tracker vrácen do 14 dnů od data ukončení akce. Pokud je zařízení vráceno do 6 měsíců od data ukončení akce, je vrácena 50 procent účtované částky sankce. Případné poplatky z prodlení nejsou zahrnuty do refundace.
3. V případě prodlení s úhradou vystavené faktury bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. 4. Po dobu prodlení Objednatele s úhradou jeho splatných závazků vůči zhotoviteli není zhotovitel povinen plnit služby dle uzavřené smlouvy. Tím není dotčen nárok zhotovitele na smluvní odměnu (cenu služeb) dle těchto VSP.

IX. Zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje o jednotlivých závodnících v rámci Závodu Objednatel od jednotlivých závodníků přebírá jménem Objednatele a tyto osobní údaje bude jménem objednatele rovněž zpracovávat v rámci provedeného měření a vyhodnocování výsledků každé kategorie závodu. Za oprávněnost převzetí takových osobních údajů jakož i nakládání s nimi v rámci plnění závazků Zhotovitele odpovídá z hlediska plnění povinností dle platných právních norem objednatel.
2. Informace o poloze trackerů Poskytovatel poskytne pouze pořadatelům Závodu nebo záchranným složkám.
3. Sledovače najaté Poskytovatel lze použít pouze v případě, že si je účastník plně vědom, že je sledován. Nedodáváme sledovače pro jakékoli skryté sledování.

X. Cenová ujednání

1. Celková cena pronájmu bude stranami ujednána v rámci příslušné objednávky.
2. Není – li v těchto VSP nebo příslušné smlouvě účastníky stanoveno jinak, ceny jsou uvedeny bez DPH.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Není–li smlouvou mezi účastníky stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků z takové smlouvy a těchto VSP vyplývající nebo s nimi související příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.